Σπ. Σπυρίδη 33-37 - Βόλος
24210-27363
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ